Svätá omšaSväté omše

Nedeľa:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
V týždni: 6:30, 16:30

zdroj: http://seascc.org/thumb/pictures/2014/12/monstrance.jpgEucharistické adorácie

štvrtok: od 17.15 h. do 19.00 h.
1. piatok v mesiaci: od 15.00 h. do sv. omše
posledný piatok v mesiaci: od 7.00 h. do 16.15 h.
Dnešný dátum: pondelok, 24. september 2018
Meniny má Ľuboš, Ľubor.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Zajtra: Kleofáš
- liturgia: féria
Liturgický rok: B

SPRÁVY TKKBS

Gréckokatolíci oslávili už dvesté výročie zriadenia Prešovskej eparchie Výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej televízie LUX (39)Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (39)

Myšlienka dňa:

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

Ž 34, 5

Sv. Michal, archanjel - Náš patrón

Sv. Michal, archanjel

Sviatok: 29.september
Význam mena: Kto je ako Boh? (hebr.)

Emblém: meč, prilba, váhy; zobrazuje sa často ako rytier v brnení šliapuc po drakovi
Patrón katolíckej Cirkvi, v boji proti pokušeniam a diablovi; rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi. Meno sv. Michala sa niekoľko krát spomína v Biblii. Prvýkrát je to v Knihe proroka Daniela v 10. kapitole, v 13. a 21. verši, keď sa Danielovi zjavil anjel a okrem iného mu povedal: „knieža Perzského kráľovstva stálo proti mne dvadsaťjeden dní a hľa Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc... A teraz sa vrátim bojovať s perzským kniežaťom. Len čo vytiahnem, už prichádza knieža grécke; a niet jediného, kto by mi proti nim pomáhal, okrem Michala, vášho kniežaťa.“ Druhýkrát sa spomína tiež v Knihe Danielovej, v 12. kapitole: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa.“ Sv. apoštol Júda ho tiež spomína v 9. verši svojho listu: „Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: ‘Nech ťa Pán potrestá.‘“ Je to narážka na starú židovskú tradíciu dialógu medzi archanjelom Michalom a satanom o Mojžišovo telo, ktorá sa nachádza v apokryfnom spise Nanebovzatie Mojžiša. Podľa nej archanjel Michal ukryl Mojžišov hrob. Satan ho odhalil a chcel zviesť židovský národ na hriech tým, že by sa Mojžišovi začali klaňať ako svojmu hrdinovi. Podľa ďalšieho apokryfného spisu Zjavenie Mojžiša sv. Michal takisto strážil telo prvej ženy Evy. Po štvrtý a poslednýkrát sa meno sv. Michala spomína v Knihe Zjavenia apoštola Jána (Apokalypse) 12,7: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“ Sv. Ján hovorí o konci sveta, no spomína pritom aj začiatok čias.

V Biblii existujú zmienky o pôsobení anjelov aj v iných situáciách: cherubín, strážiaci bránu do raja (Gn 3,24); anjel, cez ktorého dal Boh ľuďom Desatoro; anjel, ktorý sa postavil proti Balaámovi (Nm 22,22); anjel, ktorý bojoval proti Sennacheribovej armáde (2 Kr 19,35). Podľa cirkevných otcov v týchto prípadoch išlo tiež o archanjela Michala, hoci jeho meno sa výslovne nespomína.

Na základe týchto pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:
Jeho postavenie medzi anjelmi uvádzajú cirkevní učenci rôzne. Grécki otcovia (sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich anjelských chórov). Sv. Tomáš Akvinský vo svojej Summe uvádza, že je hlavným z posledného chóru, chóru anjelov. Rímska liturgia nasleduje gréckych otcov, sv. Michala nazýva „Princeps militiae coelestis quem honorificant angelorum cives“ (vodca nebeských vojsk, ktorého si ctia zástupy anjelov).

Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom. Jeho sviatok sa slávi 29. septembra, v obnovenom cirkevnom kalendári (r. 1969) sa v ten istý deň slávi sviatok aj sv. archanjelov Gabriela a Rafaela.
Zdroj: www.knazi.sk

Modlitba k sv. Michalovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Erb Farnosti Banská Bystrica - Fončorda

Popis erbu

Erb tvorí delený štít. Hlava štítu je dva krát strieborno-červeno delená. V dolnej modrej časti štítu sa nachádzajú zlaté váhy so striebornými retiazkami, medzi ktorým je umiestnená zlatá osemhrotá hviezda. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Strieborno-červená dvakrát delená hlava štítu vyjadruje, že farnosť sa nachádza priamo na území mesta Banská Bystrica. Váhy v dolnom poli sú atribútom sv. Michala, archanjela, patróna farnosti. Hviezda vyjadruje špecifickú architektúru farského kostola, ktorého pôdorys má tvar osemhrotej hviezdy. Čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky kňazovi v hodnosti farára a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby:
Mgr. Ing. Miroslav Glejtek
V Žiline, 13. decembra 2009

Počet obyvateľov žijúcich vo farnosti: 21.600
z toho rímskokatolíkov: 10.200
Rozloha farnosti: 11,31 km

Štatistika sviatostí

RokKrstBirmovanieSobášPohreb
199615*919
199767581854
199870361570
199982281652
200076271756
200185142459
200257332361
200367122167
200462191966
200547321957
200656181449
200771*1348
20086112850
200982*851
201063431054
2011891948
20126420648
20139311858
201474*1057

História a súčastnosť Fončordy

Pohľad na Fončordu z Urpínskej vyhliadky

Jedným z najväčších sídlisk mesta Banská Bystrica je Fončorda. Rozprestiera sa v jeho západnej časti. Minulosť tohto sídliska sa spája s fabrickým predmestím nachádzajúcim sa na ceste medzi Huštákom a Radvaňou. Názov mestskej štvrte je odvodený od maďarského slova foncsorda, ktoré označovalo amalgačnú hutu zo 16. st. V nej sa vyrábali drahé kovy zlučovaním s ortuťou, čím vznikal amalgám. Táto huta sa nachádzala približne v priestoroch dnešného Obvodného úradu. V 30. rokoch sa tento objekt dostal do správy armády a tá v 50. rokoch začala za hutou s výstavbou dôstojníckych bytoviek (dnešný Úsvit). Postupne sa toto sídlisko rozrástlo na mestskú štvrť s 20 000 obyvateľmi. Fončorda je dnes atraktívnym priestorom na bývanie. Hraničí s mestským športovým centrom na Štiavničkách i turistickou oblasťou Suchého vrchu, y ktorého vedú mnohé prekrásne cesty do Kremnických vrchov. Na Fončorde sú tri základné a dve stredné školy a veľa nákupných stredísk, v ktorých sa kedysi nachádzali aj kultúrne strediská (kiná a divadlá). Pôsobí tu aj viacero firiem a dva úrady s celoštátnou pôsobnosťou (Úrad priemyselného vlastníctva a Daňové riaditeľstvo).

Duchovný život na Fončorde

Fončorda bola projektovaná ako typické socialistické sídlisko so všetkou občianskou vybavenosťou okrem jedinej – duchovnej. Hoci snahy o rozvinutie duchovného života na Fončorde možno datovať ešte do čias komunizmu (keď bol Mons. Dubovský oslovený vikárom Hasprom, či by prijal miesto farára v Banskej Bystrici, s tým, že by na Fončorde postavil kostol), náboženský život sa na Fončorde mohol naplno rozvinúť až po roku 1990. K jeho rozvoju isto prispeli i modlitby a obety mnohých PTP-ákov, ktorí sa zúčastnili výstavby tohto sídliska. Po páde komunizmu sa Fončorda stala filiálkou Radvanskej farnosti, v ktorej začali pôsobiť jezuiti (dp. Ján Ďurica, Mons. Peter Dubovský, dp. Timotej Masár, dp. Vincent Petrík). Tým sa podarilo nájsť vhodné priestory na slúženie sv. omší (1990- bývalé Divadlo hudby, 1992 – bývalá jedáleň Pozemných stavieb, dnešná fara), a tak rozvinúť pastoráciu medzi obyvateľmi Fončordy. Z kaplnky, v ktorej sa slúžili sv. omše (do roku 2002) sa po prestavbe stal dnešný farský úrad.

Farnosť Fončorda

Ustanovenie farnosti (1.júla 1996)

Diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž v roku 1991 na synode biskupov začul výzvu pápeža Jána Pavla II, aby sa biskupi starali o novopostavené mestské sídliská, kde žije veľký zástup duchovne hladných ľudí (Lk 9,13). Biskup Baláž preto od svojho nástupu veľmi aktívne podporuje vznik i následný rozvoj nových , predovšetkým mestských, farností, ako sa tomu stalo i na Fončorde, kde 1. júla 1996 zriadil novú farnosť. Otec biskup za jej prvého správcu ustanovil dp. Jána Buzáka. Pri výbere patróna farnosti sa zohľadnil fakt, ktorý pripomenul dekan mesta Banská Bystrica Mons. Jaroslav Pecha: išlo o to, že patrónovi mesta sv. Michalovi, archanjelovi v tom čase, v Banskej Bystrici nebol ešte zasvätený žiaden kostol. Týmto aktom sa začala nová etapa duchovného života na Fončorde a pred jej farníkov sa postavili nové úlohy a výzvy: vybudovať duchovne pevné farské spoločenstvo a postaviť na Fončorde nový kostol.

Kostol na Fončorde

Pohľad na kostol

Požehnanie pozemku (19.júla 1999)

Posviacka kostola (22. septembra 2002)

Základný kameň nového kostola na Fončorde požehnal v Košiciach v roku 1995 pápež Ján Pavol II. So stavbou kostola sa však začalo až po požehnaní pozemku, ktorý vykonal v roku 1999 Mons. Rudolf Baláž. Po komplikáciách v podobe podzemnej vody sa stavba načas musela pozastaviť a pozmeniť. Vybral sa nový projekt manželov Telplanovcov, ktorý sa realizoval v rokoch 2000-2002, kedy bol kostol Mons. Rudolfom Balážom, za účasti emeritných biskupov Mons. Dubovského i Mons. Feranca, slávnostne konsekrovaný. Kostol sv. Michala archanjela stojí v centre sídliska Fončorda nielen ako nevyhnutná potreba chýbajúcej občianskej vybavenosti, ale aj ako zhromažďovací priestor nového milénia s novými potrebami, modernými výrazovými prostriedkami, naväzujúci už na architektonické a liturgické výrazové trendy svetovej sakrálnej architektúry. Moderný, jednoduchý architektonický výraz podporuje celkovo progresívne technické riešenie objektu. Netradičný je pre tento typologický druh najmä celooceľový nosný skelet priznaný v interiéri. Architektonická jednoduchosť a tvarová čistota objektu sa premietli aj do dizajnu samotných liturgických predmetov a lavíc. Výrazne nadčasové je aj výtvarné dotvorenie presbytéria abstraktnou plastikou sv. Michala archanjela od akad. Sochára Mariána Gabrišku a taktiež spracovanie krížovej cesty od Františka Chudobu reflektuje celkový moderný výraz chrámu. Farebnosť kostola je nezanedbateľná a v interiéri aj exteriéri. Nebovomodrá v kombinácií so zlatou a striebornou sú determinované patrónom kostola.

Život vo farnosti

Sv. Pavol píše o nás ako o duchovných stavbách. Preto okrem stavby hmotného chrámu, ďalšou dôležitou úlohou bolo budovanie farského spoločenstva, ktoré sa ale nikdy nestáva definitívne vybudovaným, ale rastie zo dňa na deň. Farské spoločenstvo na Fončorde preto ostáva vďačné všetkým biskupom, kňazom i laikom, ktorí prispeli k jeho výstavbe, rozvoju, vzniku farnosti, stavbe kostola, či akejkoľvek pomoci. Lebo bez Božieho požehnania a pomoci, ale i námah a obiet nohých dobrodincov by farnosť na Fončorde nemohla existovať a fungovať. V modlitbách zvlášť myslíme aj na kňazov ktorí tu od vzniku farnosti pôsobili:
1996-2003 Mgr. Ján Buzák, farár
2003-2008 Mgr. Miroslav Baláž, správca farnosti
1997-1998 ThLic. Martin Ďuračka, kaplán
1998-1999 Ing. Mgr. Kazimír Divéky, kaplán
1999-2000 ThLic. Ján Kuneš, kaplán
2000-2001 Mgr. Ladislav Zajac, kaplán
2001-2003 Mgr. Miroslav Baláž, kaplán
2003-2006 Mgr. Vladimír Páleník, kaplán
2004-2007 doc. ThDr. Peter Caban PhD, výpomocný duchovný
2005 Mgr. Peter Repiský, kaplán
2006-2007 Mgr. Marian Děd, kaplán
2007-2008 Mgr. Marián Gregor, kaplán
2008-2009 Mgr. Andrej Karcagi, kaplán
2009-2010 ThLic. Marek Iskra, kaplán
2010-2011 Mgr. Peter Tkáč, výpomocný duchovný
2011-2014 Mgr. Andrej Porubský, kaplán
V súčasnosti na Fončorde pôsobia dp. Peter Staroštík a dp. Peter Baláž. Aj vďaka ich otcovskému prístupu môže farnosť fungovať ako jedna veľká rodina, v ktorej sa prejavuje rôznosť darov Ducha Svätého, avšak všetkých ich zhromažďuje jediná Kristova obeta. Vo farnosti sa tak angažujú mnohí laici, ktorý sa združujú do rôznych spoločenstiev podľa: veku, záujmu či stavu. Na území farnosti pôsobia tieto laické hnutia:
Ružencové bratstvo
Bratstvo laikov sv. Dominika
Mariánske kňazské hnutie
Svoje pravidelné stretnutia majú: deti, mládež, rodiny i seniori. Na osobitných stretnutiach sa schádzajú i laici, ktorí sa angažujú v liturgických činnostiach: miništranti, spevácke zbory, organisti, lektori a akolyti. Na Fončorde má svoje sídlo aj kresťanské občianske združenie Gardy svetla, ktoré rôznymi aktivitami podporuje rodinu ako základný stavebný kameň našej spoločnosti. Spomenuté laické hnutia a spoločenstvá a združenia vám budeme postupne predstavovať vo farskom časopise Fončorďák ako i na našej internetovej stránke v rubrike spoločenstvá.

Autor: Mgr. Michal Válka

Použitá literatúra
Mons. Vojtech Nepšinský: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho, KSFX, 2006
Michal Válka: 10 rokov farnosti Fončorda, RKFU Fončorda, 2006