Púť do Loreta

V rámci slávenia loretánskeho jubilejného roka farnosť Podlavice organizuje púť do Loreta, Sieny a Bologne. Termín púte 27.03. – 31.03. 2020. Cena: 160,- €. Prihlásiť sa môžete čím skôr v sakristii kostola na Fončorde alebo na fare v Podlaviciach. Pri zápise treba doniesť zálohu 10,- €.