Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus, ako obrady cez ktoré môže človek získavať duchovnú posilu. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak. Ďalšie sviatosti sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť pokánia a eucharistia. Iba raz sa prijíma krst, birmovanie, manželstvo, posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky - kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.


  • Krst
  • Birmovanie
  • Eucharistia (sv. prijímanie)
  • Sviatosť pokánia (sv. spoveď)
  • Pomazanie chorých
  • Posvätná vysviacka (kňazstvo)
  • Manželstvo

Zdroj: Veriaci.com