Milí rodičia, spolu s vami sa tešíme nielen z prírastku do vašej rodiny, ale aj z toho, že chcete, aby sa vaše dieťa stalo Božím dieťaťom, znovuzrodeným vo sviatosti krstu.


Čo je to krst?

Krst je sviatosťou znovuzrodenia, základom a bránou kresťanského života. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený a aspoň jeden z rodičov musí s krstom súhlasiť, nakoľko dieťa má byť vychovávané v katolíckej viere a náboženstve.


Nahlásenie krstu

Krst má byť vo farnosti, do ktorej rodičia patria podľa bydliska (pozri ulice našej farnosti). Krst je potrebné nahlásiť osobne rodičmi dieťaťa vo farskej kancelárii v úradných hodinách. Tu sa zaznačia základné údaje o dieťati, rodičoch a krstných rodičoch. Zároveň si dohodneme termín poučenia pred krstom i samotný dátum krstu. Uvedené údaje budú po krste zapísané do farskej matriky pokrstených.


Čas a miesto krstu

V našej farnosti sa sviatosť krstu vysluhuje vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela (modrý kostolík) najčastejšie v sobotu alebo v nedeľu.


Poučenie pred krstom

Rodičia i krstní rodičia musia absolvovať poučenie pred krstom. V našej farnosti býva toto poučenie v trvaní cca 25 min vo fare v termíne, ktorý si dohodnete pri nahlásení krstu.


Krstný rodič

Úlohou krstného rodiča je celý život duchovne doprevádzať krstenca a pomáhať jeho rodičom v kresťanskej výchove.


Podmienky, ktoré musí spĺňať krstný rodič:

  • katolík starší ako 16 rokov
  • bol na sv. prijímaní a birmovke
  • nie je postihnutý kanonickým trestom
  • je slobodný, ktorý nežije s niekým v partnerskom vzťahu, alebo sobášený v katolíckom kostole a nerozvedený.

Dieťa musí mať aspoň jedného krstného rodiča, môžu byť i dvaja. Krstný rodič nemusí byť v pokrvnom príbuzenstve dieťaťa. Nakoľko má byť sám príkladom pre dieťa a má sa za neho i modliť, vyberte krstného rodiča, ktorý aktívne žije svoju vieru. Pokiaľ kandidát na krstného rodiča nespĺňa niektorú z podmienok, krst musí byť odložený, kým sa nenájde krstný rodič, ktorý týmto podmienkam vyhovuje, čo však nie je chybou kňaza.


Na krst je potrebné priniesť:

  • dieťa
  • krstnú sviecu
  • bielu košieľku

Za krstnú prípravu a vyslúženie krstu nie sú dané žiadne poplatky, podľa svojho uváženia však môžete dať milodar na prevádzku kostola.