Príprava snúbencov pred sobášom sa začína prihlásením obidvoch na fare minimálne 3 mesiace pred sobášom, kde vypíšeme sobášnu zápisnicu a dohodneme termíny sobášnych poučení i termín sobáša. Sobáš sa nahlasuje počas úradných hodín v kancelárii Farského úradu. Snúbenec či snúbenica majú právo sobášiť sa vo svojej farnosti - kde má aspoň jeden z nich trvalý pobyt. Katolíci, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti, budú potrebovať krstný list z farnosti svojho krstu, nie starší ako 6 mesiacov.


Príprava pred sobášom

Príprava k sviatosti manželstva býva podľa dohody vo fare a pozostáva z piatich stretnutí. Pri poslednom poučení sa snúbencom vysvetlí liturgický obrad sobáša a pred prijatím sviatosti manželstva pristúpia ku sviatosti pokánia.

K sobášu si potrebujete zakúpiť snubné prstene a kríž na prísahu.

Nakoľko je cirkevný sobáš platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť matriku Mestského úradu v Banskej Bystrici, najlepšie aspoň mesiac pred plánovaným sobášom, kde vyplníte zápisnicu, ktorú nám potvrdenú prinesiete. Nezabudnite si so sebou vziať rodné listy a občianske preukazy.

Hudobnú časť liturgického obradu sviatosti manželstva (organ, spev) si môžete dohodnúť osobne s organistom po sv. omši v kostole. Najskôr po troch dňoch po sobáši vám matrika vystaví sobášny list, na základe ktorého si môžete požiadať pri zmene priezviska o nový občiansky preukaz. Liturgický obrad sviatosti manželstva je bezplatný. Pri príležitosti vášho sobáša však môžete prispieť na ekonomický chod farnosti. Pán Boh zaplať.


Doklady potrebné pre uzatvorenie manželstva:

  1. Krstné listy žiadateľov, ak neboli pokrstení v našej farnosti.
  2. Spísanie cirkevnej zápisnice je na fare. Musia byť prítomní obidvaja snúbenci.
  3. Predložiť potrebné údaje o svedkoch, ktorí budú prítomní na sobáši: meno, adresa trvalého bydliska a rodné číslo. Na svedkov nie sú kladené žiadne podmienky na prijaté sviatosti ani na vierovyznanie, len musia byť starší ako 18 rokov a nebyť zbavení svojprávnosti.
  4. Zápisnicu z matriky Mestského úradu v Banskej Bystrici spolu s rodnými listami žiadateľov.
  5. Prípadne ďalšie dokumenty, ak to okolnosti vyžadujú – v prípade sobáša s nepokrsteným alebo nekatolíkom.
  6. Absolvovať predmanželskú prípravu.