"Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk." (KKC 1683)


Čo je katolícky pohreb?

Ak bol zosnulý na zemi členom Cirkvi, a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský pohreb. Obrad pohrebu vyjadruje veľkonočný ráz kresťanskej smrti. Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk - telá zomrelých pochovávať do zeme; nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení (porov. KKC 1176).


Vybavovanie pohrebu v našej farnosti

Pozostalí bez dlhého odkladania nahlásia pohreb pohrebnej službe, ktorá telefonicky prekonzultuje miesto a termín pohrebu s farským úradom. Najskorší termín pohrebu môže byť až po uplynutí 48 hodín od okamihu smrti s tým, že v nedeľu sa v našej farnosti nepochováva. Pozostalí následne prídu na faru a doplnia údaje o zomrelom. Za samotný priebeh pohrebného obradu je zodpovedný kňaz, nie pohrebná služba – a keďže ide o oficiálny cirkevný obrad nie je povolené už do samotného pohrebného obradu vstupovať ďalšími príhovormi. Neliturgické piesne na želanie pri pohrebných obradoch nie sú prípustné – tie si môžete pustiť na kare. Pri pohrebe je nutné mať i organistu – ak nemáte svojho, farnosť môže nejakého zabezpečiť, čo treba dohodnúť pri nahlasovaní pohrebu. Pre pochovanie je potrebné predložiť doklad – List o prehliadke mŕtveho, ktorý zvyčajne dodá pohrebná služba.


Miesto pohrebu

Pohrebné obrady môžu byť vo Farskom kostole sv. Michala (modrý kostolík) a to i v prípade kremácie (čo odporúčame, nakoľko sa za zosnulého modlíme na posvätnom mieste a prídu sa za zomrelého modliť i ľudia z farnosti, ktorí ho poznali) alebo po dohode s pohrebnou službou i v neosobnej Obradnej miestnosti Krematória v Kremničke – pokiaľ ide o kremáciu. Ak chcete zosnulého pochovať na cintoríne mimo územia našej farnosti, je potrebné ísť za kňazom, do ktorého farnosti daný cintorín spadá.


Pohrebná svätá omša

Pohrebný obrad je bez sv. omše. Zádušná svätá omša býva najbližšiu sobotu ráno o 6.30 hod. za tých zomrelých, ktorých sme pochovali v danom týždni.

Pohrebné obrady sú bezplatné, môžete však nechať milodar na chod farnosti a kostola. Živé kvety (nie umelohmotné), ktoré nebudete po pohrebe potrebovať, môžete po konzultácii s kňazom venovať na výzdobu kostola.


Uloženie urny

Po kremácii existuje i krátky obrad na uloženie urny, nakoľko však naša farnosť nemá cintorín, je potrebné uloženie konzultovať s kňazom, do ktorého farnosti spadá cintorín, kde má byť urna uložená.